Kurs przygotowawczy do egzaminu
ÓSMOKLASISTY I MATURY

Znajomość gramatyki

Znajomość słownictwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Czytanie tekstu ze zrozumieniem

Wypowiedź ustna

Pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów.

ILOŚĆ GODZIN 30 GODZIN W SEMESTRZE
PLAN ZAJĘĆ 2x50min / tydz.
CENNIK
22zł x 30zł
660zł